Organizaciones Colaboradoras

RED DE MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE EN ESPAÑA
Asociaciones y mujeres latinas que reivindicamos nuestros derechos por medio de un trabajo en Red. Mujeres Palante forma parte activa de esta red. Somos una red de asociaciones y de mujeres Latinoamericanas y del Caribe, residentes en España, unidas para tejer complicidades, ideas y alianzas, con el fin de promover el trabajo en red como herramienta que facilita el diálogo, el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y buenas prácticas para potenciar nuestra capacidad de incidencia y visibilizar nuestro aporte en el país que nos acoge como en nuestros países de origen. Como actoras sociales, aspiramos a otras formas de hacer política, en la que nos sintamos representadas y donde todas las personas tengan cabida
Link: https://www.facebook.com/redmujereslatinas


PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CATALUNYA
La Plataforma Unitària Contra Les Violències de Gènere es va fundar l'any 2002 per donar resposta a la necessitat de visibilitzar la violència de gènere i reclamar actuacions, a través de la mobilització ciutadana. La Plataforma està formada per 121 entitats (que tenen l'estatus de sòcies) i un gran equip de persones (voluntariat, professionals, etc) de tot Catalunya, que compartim i impulsem un moviment social amb la missió d'eradicar la violència vers les dones de la nostra societat. L’àmbit geogràfic d’actuació, és tot el territori català, tot i que treballem en xarxa amb organitzacions de dones de tot l'Estat i d'Europa. Creiem en el treball en xarxa com a metodologia de treball, i el fomentem sobre tot amb les entitats sòcies. Els valors de la Plataforma estan recollits en un Manifest de consens, al qual les entitats sòcies hi donen suport. La Plataforma està constituïda legalment com a associació des del 2004 i està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'inscripció 29709. Mujeres Palante forma part activa de la Plataforma
Link: https://www.violenciadegenere.org


FUNDACIÓN CALALA

Es un fondo de mujeres que moviliza la solidaridad política y económica para apoyar al movimiento de mujeres y feminista en Centroamérica y el Estado Español. Somos personas ayudando a personas.  Mujeres Palante compte des de fa més de cinc anys amb el suport de Calala.
Link: http://www.calala.org/


ASOCIACIÓN HÈLIA
Hèlia es una asociación sin ánimo de lucro, formada por voluntarias y profesionales que ofrecen apoyo a las mujeres afectadas por la violencia machista, hasta conseguir la plena reparación y recuperación del mal sufrido, utilizando la investigación continua de sus necesidades; trabajando en red y generando proyectos de intervención y mejora en el ámbito de la violencia machista.
Link: http://heliadones.org


BARCELONA WOMEN NETWORK
Organización de mujeres de Estados Unidos radicadas en Barcelona y que prestan apoyo a proyectos sociales, entre ellos a Mujeres Palante.
Link: https://bcnwomensnetwork.com/


LA FUNDICIÓ
El trabajo de LaFundició se sitúa en el cruce de las prácticas artísticas y culturales y la educación, entendidas como actividades controversiales. Actualmente su principal línea de actuación se fundamenta en procesos colaborativos de continuidad con distintos colectivos, grupos de acción e instituciones.
Link: http://lafundicio.net


LA BASE

La Base és força material autònoma als barris.
Link: http://www.labase.info/


CIUTAT INVISIBLE
La Ciutat Invisible es una cooperativa autogestionaria y activista ubicada en el barrio de Sants de Barcelona que nace en el año 2005 a partir de tres proyectos preexistentes. Éstos se desarrollaban en la sede de la Asociación Arran del mismo barrio de Sants -La Distri, el taller de serigrafía y el centro de documentación del CSOA La Hamsa- que se dedica principalmente a la producción cultural y discursiva crítica a través de diferentes proyectos.
Link: https://www.laciutatinvisible.coop/


CA LA DONA
Ca la Dona és un espai de trobada i relació entre dones i grups de dones, obert a la participació i a les propostes de les dones que ho desitgin. És un espai físic, però, sobretot, simbòlic, un lloc d’experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament.
Link: http://www.caladona.org


SOS RACISME
Es una entitat formada per persones que defensa els Drets Humans des de l’acció antiracista. Treballem per eradicar la discriminació racista i xenòfoba en totes les seves manifestacions i tots els àmbits de la societat, atenent a les persones i canviant consciències.
Link: http://www.sosracisme.org


APROPA CULTURA
Apropa Cultura és una xarxa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accesible. Treballen per fer possible, entre tots, l’accessibilitat als principals equipaments culturals. Fomenten l’accés de totes les persones  a la cultura i a l’oci inclusiu.
Promoven la transformació social a partir de la cultura. Defensen una comunitat inclusiva capaç de crear condicions adequades a les necessitats de totes les persones.
Link: https://www.apropacultura.cat/


ESPAI DE LA CIUTADANIA DE L'HOSPITALET
Espai que serveix com a instrument per que la societat civil de L’Hospitalet pugui defensar els valors bàsics com els que avui dia corren perill: …elements com ara l’Estat del Benestar, les llibertats civils, el municipalisme, o l’identitat pròpia i diferenciada de la ciutat de L’Hospitalet. Es a dir, el plantejament d’una ciutat sostenible en termes mediambientals, cívica, compromesa, solidaria, etc. Això vol ser, Espai de Ciutadania, un espai on fomentar l’intercanviï d’iniciatives i recursos entre el teixit associatiu de la ciutat, i també els ciutadans compromesos que ho desitgin, que vagin encaminats a defensar i posar en pràctica els valors anteriorment citats.
Link: http://espaideciutadania.org/qui-som/


FUNDACIÓ AKWABA
Espai qui vol promoure la participació i la coresponsabilitat per a generar una societat més justa mitjançant  la formació i l’atenció a les persones més vulnerables.
Link: http://fundacioakwaba.cat/

También participamos en:

Taula de Dones Hospitalet, Consell de Inmigración de Barcelona, Taula de Inmigración de Catalunya, Taula de la Dona en Barcelona, Taula por los derechos de la trabajadoras del Hogar.